Snappet Taal en Spelling

Snappet Taal en Snappet Spelling zijn complete adaptieve lesmethoden, opgebouwd volgens recente inzichten van SLO en aansluitend bij het Referentiekader Taal. Het aanbod is volledig dekkend voor de kerndoelen en aanbodsdoelen (SLO, 2020) en de recent vernieuwde Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing (SLO, 2021).

De methoden bieden doorlopende leerlijnen voor groep 4 t/m 8 met fijnmazig uitgewerkte doelen. Snappet Taal biedt leerlijnen voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taal en schrijven. Snappet Spelling is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, waarbinnen de spellingcategorieën in kleine stapjes worden aangeboden, herhaald en geoefend.

Werkboeken & digitaal

Snappet Taal en Snappet Spelling gaan uit van een combinatie van digitaal en papier. Bij elk leerdoel is extra oefenmateriaal beschikbaar in het werkboek. Met de antwoordbladen kunnen leerlingen zelf hun werk nakijken. Jij bepaalt de balans tussen digitale verwerking van de lesstof en de inzet van het werkboek.

Betekenisvol taalonderwijs

Een goede taalontwikkeling is belangrijk om te kunnen communiceren, om jezelf te ontwikkelen en contact te maken met anderen. Kortom: om je eigen plek te vinden binnen de samenleving. Een goede taalontwikkeling betekent een uitgebreide passieve en actieve woordenschat, inzicht in taal en betekenis en een goede beheersing van mondelinge en schriftelijke vaardigheden. In Snappet Taal en Spelling wordt gestructureerd gewerkt aan het beheersen van deze vaardigheden en het betekenisvol toepassen ervan.

Thematisch lesgeven

In ieder blok staat een overkoepelend thema centraal, waar twee woordenschatthema’s aan gekoppeld zijn, met bijbehorende doelwoorden en een doel voor schooltaalwoorden. De taal- en spellinglessen bieden waar mogelijk samenhang. De thema’s voor woordenschat en de doelwoorden komen terug binnen de lessen van spelling en taalbeschouwing. Binnen de eindopdracht in week 4 worden de doelen voor woordenschat, mondelinge taal en schrijven herhaald en toegepast. Ook gaat het binnen deze eindopdrachten om het toepassen van het geleerde uit de spelling- en taalbeschouwingslessen.

Steeds meer scholen kiezen ervoor om het curriculum in te richten vanuit overkoepelende thema’s en een deel van de taallessen meer te integreren met andere vakken. Dit om het onderwijs voor leerlingen meer betekenisvol te maken en leerlingen enthousiast en betrokken te houden.

Snappet Taal en Snappet Spelling zijn zo opgezet dat je eenvoudig de koppeling kunt maken met andere vakken zoals wereldoriëntatie of met schoolbrede thema’s. De doorgaande leerlijnen per domein en de gestructureerde en flexibele opzet vanuit leerdoelen bieden een solide vertrekpunt hiervoor. Bij wereldoriëntatie staat bijvoorbeeld het thema klimaatverandering centraal. Voor woordenschat kies je de les rond het doel, dat inhoudelijk bij dit thema aansluit. Tevens voeren de leerlingen een debat over een duurzame school. Hiervoor maak je gebruik van de les mondelinge taal met het stappenplan en de checklist voor het voeren van een debat.

Blok- en weekindeling bij Snappet Taal

Snappet Taal bestaat uit 36 lesweken per leerjaar, verdeeld over negen blokken van vier weken. Ieder blok is op dezelfde manier opgebouwd. Per week staan er voor taal vijf lessen in een vaste volgorde klaar. Ook is er veel tijd voor zelfstandig oefenen met opgaven in de les.

In week 1 t/m 3 van Snappet Taal worden nieuwe doelen en herhalingsdoelen aangeboden. Per les staat altijd één leerdoel centraal. Elke week bestaat uit een afwisseling van de verschillende taaldomeinen. Er zijn 2 lessen woordenschat, 2 lessen taalbeschouwing en een les mondelinge taalvaardigheid of schrijven. Voor taalbeschouwing is dat een afwisseling is van nieuwe leerdoelen en herhalingsdoelen.

In week 4 van Snappet Taal werken leerlingen in drie lessen aan een betekenisvolle eindopdracht, waarin doelen uit het blok voor mondelinge taal, schrijven en woordenschat worden herhaald en toegepast. In deze week is er veel ruimte voor samenwerken van leerlingen. Verder is er in week 4 een les woordenschat gepland, waarbij aandacht is voor de woordenschatstrategieën. Ook is er tijd voor het herhalen en oefenen van doelen van taalbeschouwing uit het blok.

Blok- en weekindeling bij Snappet Spelling

Snappet Spelling bestaat uit 36 lesweken per leerjaar, verdeeld over negen blokken van vier weken. Ieder blok is op dezelfde manier opgebouwd. Per week staan er voor spelling vijf lessen in een vaste volgorde klaar. Deze lessen zijn een afwisseling van instructielessen, flitslessen en dictees. Ook is er veel tijd voor zelfstandig oefenen met opgaven in de les en in adaptief en kun je aanvullend het werkboek gebruiken.

In spelling zijn de doelen verdeeld in zes hoofdcategorieën:

 • Luisterwoorden
 • Klankregelwoorden
 • Regelwoorden
 • Regelwoorden meervoud en verkleinen
 • Weetwoorden
 • Werkwoorden

In week 1 t/m 3 van Snappet Spelling worden nieuwe doelen en herhalingsdoelen aangeboden. Per les staat altijd één leerdoel centraal. Om het goede woordbeeld in te prenten bieden we bij elk leerdoel ook een flitsles aan die leerlingen zelfstandig kunnen maken. Daarnaast is er elke week een oefendictee bij het nieuwe doel en een mixdictee om doelen die eerder aan de orde zijn geweest te oefenen. Zo is er een goede mix van instructie en oefenmomenten.

In week 4 van Snappet Spelling maken de leerlingen controledictees (zinnen en woorden) en kunnen ze verder oefenen in adaptief. Op basis van de resultaten oefenen de leerlingen de doelen van het blok waar ze nog moeite mee hebben of doelen die in andere blokken aan de orde geweest zijn. Leerlingen die al goed scoren op de meeste doelen, kunnen de lesdoelen door elkaar oefenen via de shuffleknop.

Lesopbouw

Alle instructielessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel. Iedere instructieles focust op één leerdoel en bestaat uit drie vaste onderdelen:

1. Interactieve instructie en begeleide inoefening
De leerkracht introduceert het leerdoel, activeert voorkennis, biedt de benodigde kennis aan en begeleidt de eerste inoefening, waarbij direct zichtbaar is of de groep de lesstof heeft begrepen (controle van begrip).

2. Verlengde instructie
De leerkracht helpt leerlingen die dat nodig hebben gericht verder, individueel of in een klein groepje.

3. Zelfstandige verwerking
Na de (verlengde) instructie werken leerlingen zelfstandig verder, krijgen direct feedback en worden continu op hun eigen niveau uitgedaagd. Ze maken eerst de vaste opgaven in de les, en werken daarna verder aan het lesdoel op hun eigen niveau. Daarna kunnen ze werken aan eigen doelen in hun werkpakket

Geen toetsen meer nodig

In Snappet is het formatief evalueren compleet verweven in het dagelijkse werk van je leerlingen. Dit komt door de effectieve feedback aan leerlingen en de uitgebreide analysemogelijkheden. Aan het einde van elke week kun je aan de hand van verschillende gegevens en overzichten bepalen of je leerlingen de lesstof van de aangeboden doelen beheersen. Aparte toetsen zijn daarmee in principe overbodig, wat een flinke tijdswinst oplevert. Wil je toch nog toetsen afnemen, dan zijn deze voor elk leerjaar beschikbaar.

Ondersteuning bij de voorbereiding van de les

Wij helpen je zoveel mogelijk bij de voorbereiding van elke instructieles. Met een uitgebreide leshandleiding (digitaal of op papier), tips bij de opgaven wat er van jou en de leerlingen wordt verwacht en informatie over de voortgang van je leerlingen (als het leerdoel al eerder aan bod is geweest).

Differentiatie in de klas

Het is de uitdaging van elke groep: de balans vinden tussen de behoeften van je volledige groep en die van individuele leerlingen. Snappet biedt je alles om deze differentiatie effectief, intuïtief en vooral heel makkelijk vorm te geven: op dagelijks niveau, op wekelijks niveau en op lange termijn. Jíj behoudt de controle over hoe en wanneer je dit wil doen. Wij zijn ervoor om je de benodigde informatie te geven over je klas en je leerlingen om elke dag passende differentiatiekeuzes te maken. Denk aan het niveau van de leerdoelen en van je leerlingen, de voortgang op de lesstof, en het gemaakte werk. Zo weet je precies wie nog extra aandacht nodig heeft, wie meer uitdaging aankan en welke vervolgacties nodig zijn.

Eigenaarschap en feedback aan de leerling

Het is belangrijk dat leerlingen zichzelf uitdagen om eigenaar van hun eigen leerproces te worden. Ook hierbij helpen we je. Een van de belangrijkste onderdelen om het eigenaarschap bij leerlingen optimaal te stimuleren, is effectieve feedback aan de leerling. Wij geven de leerlingen inzicht in hun leerproces, waardoor jij hun eigenaarschap makkelijker kunt begeleiden. Kinderen zien zelf altijd hoe het gaat: de persoonlijke voortgang, het vaardigheidsniveau en de groei is ook voor hen inzichtelijk. En tijdens het oefenen laten we weten wanneer het leerdoel is behaald, of nog verder moet worden geoefend, of dat de leerling beter even hulp kan vragen. Sommige leerlingen blokkeren als ze horen dat iets niet goed is. In dat geval kan jij de feedback aanpassen. Zo wordt het telkens behalen van de doelen op eigen niveau een leuke en haalbare uitdaging voor iedereen.

Ondersteuning bij onze lesmethoden

Onze schooladviseurs geven je graag advies over de inzet van Snappet op schoolniveau. Zij hebben een brede ervaring binnen het onderwijs en ruime expertise op onderwijskundig gebied. Als directeur, IB’er, reken- of taalcoördinator of Snappetcoördinator plan je eenvoudig een online adviesgesprek in waarmee je bijvoorbeeld geholpen kunt worden met:

 • De analyse en duiding van leerresultaten op school- en klasniveau
 • Het verder verhogen van de leerresultaten
 • Het creëren van een doorgaande lijn binnen het schoolteam
 • De keuze voor een (nieuwe) reken-, spelling- of taalmethode

Daarnaast bieden we verschillende meerdaagse en eenmalige trainingen aan voor schoolteams, leerkrachten, IB’ers, directeuren en Snappetcoördinatoren. Zowel online als op locatie. Elke training wordt geleid door een deskundige trainer. De inhoud van de training stemmen we samen met jullie af op de behoefte van de deelnemers of school. Alle trainingen zijn CRKBO-erkend.

Een greep uit de trainingen:

 • Differentiatie in de klas
 • Feedback en eigenaarschap
 • Analyseren van leerresultaten
 • Leerroutes en zorgbeleid

Bekijk hier ons trainingsaanbod.